Uczelnie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku, kiedy to decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że znaczna część osób wypracowujących koncepcję kształcenia w Uczelni, oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych, osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych, posiada także bogate doświadczenie w administrowaniu uczelnią wyższą, tak w kierowaniu, jak i wychowywaniu. Uczelnia mając tak solidne podstawy dydaktyczno-wychowawcze, rozpoczęła działalność, oferując kierunki nawiązujące wprost do jej nazwy.

Obecnie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa posiada w swojej ofercie edukacyjnej: Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo zdrowotne, Psychologię, Pedagogikę oraz Zarządzanie.
Nieustannie zmieniające się potrzeby rynku pracy, wymuszające konkretne trendy edukacyjne, sprawiły, że idea Uczelni spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz poparciem przedstawicieli lokalnych władz, szkół oraz zakładów pracy.

Mając na uwadze aktualne potrzeby społeczne, Uczelnia postawiła na kształcenie wysokiej klasy specjalistów do pracy w miejscach zapobiegania patologiom społecznym, świadczących na wysokim poziomie usługi w specyficznej dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo, w realizacji programów resocjalizacyjnych i promujących bezpieczeństwo oraz integrację europejską. Przy realizacji tak postawionych celów, Uczelnia zawsze kieruje się swoją misją dydaktyczno-wychowawczą, którą jest edukacja dla bezpieczeństwa, a drogowskazem w jej realizacji dość często zapominane dzisiaj wartości jak: honor, godność, słowo i odpowiedzialność.

Dzisiaj teoria akademicka to tylko podstawa do wejścia na ścieżkę rozwoju zawodowego. Niezbędne dopełnienie podejmowanej edukacji stanowi kształcenie praktyczne, dlatego też Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa podjęła się kształcenia o charakterze zawodowym, które przejawia się możliwością osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z bezpieczeństwem człowieka i społeczeństwa. Realizując zajęcia terenowe i obozy „survivalowe” studenci stają oko w oko z rzeczywistością, rozwiązując „życiowe” problemy. Problematyka ta jest także przedmiotem podejmowanych badań naukowych oraz działań doradczych i konsultacyjnych, z aktywnym udziałem w nich także studentów. WSB jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją. Szkoła buduje swój wizerunek i tworzy tradycje także w oparciu o efekty edukacyjne i działania na rzecz środowiska.Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa to Uczelnia specjalistyczna, która posiada wyraźnie określony profil kształcenia, zapisany wprost w nazwie, związany z pojęciem szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Istota tego słowa funkcjonuje m.in. pod nazwą wiodącego kierunku i powiązanych z nim specjalności. Władze Uczelni oraz fachowcy, tworzący jej „fundamenty”, już ponad 10 lat temu zdawali sobie sprawę z potencjału kierunku, który dziś tak chętnie jest wybierany przez kandydatów na studia. W kontekście mnożących się konfliktów, również na arenie międzynarodowej, kształcenie fachowców w dziedzinie bezpieczeństwa, zdaje się być wyzwaniem, któremu z należytą starannością Uczelnia chce sprostać.

Kształcenie ustawiczne, procesy samodoskonalenia i nieustanne podnoszenie kwalifikacji to jedne z wielu wymagań dzisiejszego rynku pracy. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania i potrzeby edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania, toteż podejmuje działania wyprzedzające standardy, wdrażając rozwiązania przedsiębiorcze i nowatorskie, ukierunkowane na sukces studenta oraz całej społeczności uczelnianej, w celu skutecznego odrzucenia tego, co wydaje się dziś być największym, edukacyjnym problemem społecznym – bierności i bylejakości.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa dostarcza studentom wiedzę zawodową i ogólną w zakresie i na poziomie pozwalającym im, już jako absolwentom, na zdobycie i utrzymanie pracy oraz sprawne i efektywne funkcjonowanie w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej – z korzyścią dla pracodawców jak i ich samych. Kreuje ludzi kompetentnych, aktywnych, zaradnych i przedsiębiorczych, cechujących się wysokim poziomem etyki zawodowej, mając na uwadze, że okres studiów to także czas osobistej samorealizacji i rozwoju.

Oferta kształcenia

Naszym studentom oferujemy:

  • wakacyjna praca w służbach mundurowych za wynagrodzeniem, możliwość praktyk w lokalnych mediach, staż w agencjach detektywistycznych, to tylko niektóre z możliwości, które Uczelnia oferuje swoim „podopiecznym”
  • Uczelnia może się pochwalić bardzo korzystną „taryfą stypendialną”, w ramach której studenci nie tylko są w stanie opłacić swoje czesne, mogą nawet zarobić na studiach
  • studenci w ramach wybranych przedmiotów mobilizowani są do aktywnego działania podczas zajęć terenowych, które cieszą się pozytywną recenzją samych studentów
  • Uczelnia czuwa nad jakością kształcenia i z pomocą specjalistów wpasowuje się w oczekiwania potencjalnych pracodawców, otwieracjąc nowe kierunki studiów
  • czesne jest stałe, niezmienne przez cały okres studiów
  • zajęcia prowadzone są przez znakomitych praktyków i ludzi z branży, bogatych stażem wojskowych, przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i służb ochrony, wywiadu i kontrwywiadu
  • po intelektualnych zmaganiach studenci WSB integrują się w trakcie obozów sportowych, projektowanych na kształt survivalowej przygody - studia to przecież niezapomniany czas, w którym poza nauką, trzeba wykuć radosne wspomnienia

Kontakt

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
ul. Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk
tel. (58) 341 98 51

Rekrutacja

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
ul. Marynarki Polskiej 15
80-557 Gdańsk
tel. (58) 341 98 51